Saturday the 2nd - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.com.pl

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.com.pl

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.com.pl

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.com.pl

 

Regulamin korzystania z kompleksu boisk

przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Wł. Broniewskiego, Chopina 36 w Trzciance.

 1. Osoby przebywające na terenie kompleksu boisk podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu oraz akceptują niniejszy regulamin.
 2. Nie zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności w przypadku jego naruszenia.
 3. Zarządcą kompleksu boisk jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Trzciance, ul. Chopina 36 64-980 Trzcianka, tel. 67 216 30 19.
 4. Terenem kompleksu boisk przeznaczonym do uprawiania sportu i rekreacji jest:
 • boisko do piłki nożnej,
 • bieżnia lekkoatletyczna 250 m,
 • rozbieżnia do skoku w dal,
 • dwie rzutnie do pchnięcia kulą,
 • boisko do koszykówki,
 • boisko do gry w piłkę ręczną.
 1. Kompleks boisk jest miejscem ogólnodostępnym i bezpłatnym.
 2. Obiekt czynny jest:

- w okresie letnim od 1 kwietnia do 31 października – w godz. 7:00 – 20:00

- w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca – w godz. 7:00 – 19:00

- w sobotę – w godz. 8:00 – 14:00; w tym 8:00 – 10:00 lekkoatleci;

  10:00 – 14:00 – rodziny z dziećmi

- w niedzielę obiekt jest zamknięty

- w dni robocze w godz. 7:00 – 16:00 z kompleksu boisk korzystają wyłącznie  

  uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzciance

- inne szkoły podstawowe z terenu gminy korzystają  z kompleksu boisk, w 

  godz. 8:00 – 15:00, w  miarę wolnych terminów, po uprzednim uzgodnieniu

 1. Przybywanie na obiekcie w godzinach od 20:00 do 7:00 przez osoby nieupoważnione jest zabronione.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu przebywania na obiekcie wprowadza się obowiązek korzystania z szatni niewchodzących w skład kompleksu boisk.
 3. Korzystanie z urządzeń sportowych powinno odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem oraz tylko w godzinach otwarcia obiektu.
 4. Na bieżni lekkoatletycznej oraz zeskoczni do skoku w dal zabrania się:
 • używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach lub butów niesportowych,
 • wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem bieżni tj. np. rowery, deskorolki, rolki itp.
 • przeszkadzania innym użytkownikom bieżni,
 • ustawiania na nawierzchni jakichkolwiek przedmiotów o ostrych krawędziach i dużych naciskach punktowych,
 • korzystania z bieżni po zmroku i w warunkach ograniczonej widoczności.
 1. Na płycie głównej boiska zabrania się używania butów z wysokimi i

      metalowymi korkami

 1. Na terenie kompleksu boisk rozgrywane są mecze piłki nożnej oraz organizowane imprezy sportowe i kulturalne.
 2. Zarządca zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia kompleksu boisk (lub jego części) z użytkowania z uwagi na organizowane imprezy sportowe.
 3. Wszelkie imprezy na terenie kompleksu boisk mogą odbywać się jedynie za zgodą Zarządcy.
 4. Wszelką działalność komercyjną, handlową i gastronomiczną na terenie obiektu prowadzić mogą wyłącznie osoby posiadające zezwolenie wydane przez Zarządcę kompleksu boisk.
 5. Zajęcia sportowo-rekreacyjne w grupach zorganizowanych mogą być prowadzone za zgodą Zarządcy, wyłącznie pod nadzorem Opiekuna grupy – osoby dorosłej, odpowiedzialnej za grupę, posiadającej odpowiednie uprawnienia.
 6. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników grupy oraz za przebieg i skutki prowadzonych zajęć.
 7. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie kompleksu boisk.
 8. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie nieprawidłowego korzystania z kompleksu boisk.
 9. Korzystającym z kompleksu boisk zabrania się:
 • przeszkadzania w zajęciach,
 • wchodzenia na boiska lub bieżnię w czasie trwania meczy piłki nożnej lub innych zawodów sportowych,
 • wchodzenia na ogrodzenia, piłkochwyty, bramki, latarnie maszty i inne konstrukcje znajdujące się w obszarze kompleksu boisk,
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz innych napojów
  w opakowaniach szklanych,
 • wnoszenia broni wszelkiego rodzaju,
 • wnoszenia materiałów wybuchowych wyrobów pirotechnicznych,
 • wnoszenia przedmiotów, które mogą by użyte jako broń lub pocisk,
 • wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących,
 • wnoszenia „kominiarek” mogących służyć do maskowania celem uniemożliwienia identyfikacji przez organy policji i służby porządkowe,
 • wchodzenia na obszary, które nie są udostępnione dla widzów podczas trwania imprezy (boisko, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe, szatnie),
 • rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotami stwarzającymi realne zagrożenie dla życia
  i zdrowia pozostałych uczestników imprezy
 • używania wulgarnego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek, obrażania jakichkolwiek osób, wywieszania transparentów o obraźliwej i prowokującej treści,
 • rozniecania ognia, zapalania fajerwerków i świec dymnych oraz odpalania petard,
 • pisania, malowania i oklejania na budowlach, ogrodzeniach oraz urządzeniach sportowych
 • wprowadzania zwierząt,
 • zaśmiecania terenu i załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego
  nie przeznaczonych,
 • jazdy samochodami, motocyklami oraz motorowerami po terenie kompleksu boisk.
 1. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności zastosowania się do uwag gospodarza obiektu.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie kompleksu boisk.
 3. Użytkownicy kompleksu boisk za wyrządzone swoim zachowaniem szkody, odpowiadają materialnie w wysokości 100 % wartości zniszczeń. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Osoby naruszające zasady porządku i bezpieczeństwa na terenie kompleksu boisk będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
 5. Zarządca, w przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez osoby korzystające z kompleksu boisk, w zależności od sytuacji może:
 • zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z Regulaminem zachowanie,
 • nakazać opuszczenie terenu kompleksu boisk,
 • zakazać dalszych wstępów na teren obiektu,
 • wezwać odpowiednie służby porządkowe, straż miejską lub Policję.
 1. Przed rozpoczęciem zajęć korzystający mają obowiązek zgłosić swoją

      obecność opiekunowi obiektu, który odpowiedzialny jest za   

      zagospodarowanie  szatni.

TELEFONY ALARMOWE  ( tel. kom 112 )

Pogotowie Ratunkowe        999

Straż Pożarna                     998

Policja                               997